Gebruiksvoorwaarden

Op de opslag van de persoonsgegevens bij CDDN GameID BV, hierna te noemen GameID, zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

1. De opgeslagen persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het onboarden bij Vergunninghouders.

2. Het is Speler niet toegestaan om onjuiste of om niet complete gegevens te verstrekken.

3. De Speler is verplicht om de persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke GameID worden verwerkt juist en volledig te houden.

4. GameID kan het aantal pogingen om te onboarden van een Speler tijdelijk beperken.

5. GameID kan een Speler weigeren om via haar platform te onboarden als (er een vermoeden is dat) er sprake is van misbruik of als het oogmerk van de Speler is om de werking van het platform en het onboarden te ontregelen.

6. GameID doet haar uiterste best om 24/7 operationeel te zijn. Onderhoud wordt vooraf aangekondigd en uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de dienstverlening.

7. GameID behoudt zich voor een inschrijving te weigeren of te beèˆindigen als de Speler niet in overeenstemming handelt met deze gebruiksvoorwaarden.

8. Er is geen verplichting om toestemming te geven uw persoonsgegevens voor een volgende onboarding te gebruiken

9. Op de verwerking van de met toestemming van de Speler vastgelegde persoonsgegevens is het Privacy Statement van GameID van toepassing.

10. GameID is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat van de onboardingsprocedure bij een Vergunninghouder.